Seminarium

SPOTKANIE III: WIARA I NAWRÓCENIE

W minionych tygodniach poznaliśmy bezgraniczną i bezwarunkową miłość Ojca, który dla naszego zbawienia posłał na świat swojego Syna. W tym tygodniu Jezus Zmartwychwstały, chce zachęcić cię do tego, byś przyjął i podjął dar nawrócenia, który pragnie ci ofiarować. Chce wytłumaczyć ci na czym polega zawierzenie Mu twojego życia i bycia Jego uczniem.

DZIEŃ 1

Nawrócenie jest wyrazem twojej wiary, że Jezus jest twoim jedynym Zbawicielem. Wiara w Ewangelię to wiara w Jezusa Chrystusa. W czasie tej modlitwy pozwól by Duch Święty, który jest głównym sprawcą przemiany, twojego serca, pokazał ci te wszystkie obszary i przestrzenie w twoim życiu, które wymagają jeszcze przemiany i Jego szczególnej interwencji.

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15)

DZIEŃ 2

Zbawienie dokonuje się za darmo przez wiarę. Bóg jest w tym względzie bezkompromisowy. Nie możesz zbawić siebie sam. Sam siebie nie możesz usprawiedliwić. Nie jesteś w stanie zasłużyć sobie, ani zapracować na swoje zbawienie. Jest to poza zasięgiem twoich możliwości. W czasie tej modlitwy poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci z wdzięcznością przyjąć łaskę zbawienia przez wiarę.

A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. (Ga 2,26)

Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. (Rz 3,27-28)

DZIEŃ 3

Nawrócenie to zmiana myślenia. To nie tylko odwrócenie się od grzesznego życia, ale zwrot ku przyszłości. Krok do przodu, przyjęcie królestwa, które już nadeszło. Nie przekracza to twoich możliwości. Słowo jest blisko ciebie, w twoim sercu. W tej modlitwie poproś o łaskę otwarcie swojego serca na Słowo, które prowadzi do wiary.

Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. (Rz 10,8-10)

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. (Rz 10, 17)

DZIEŃ 4

Najpierw przychodzi działanie Boże, potem odpowiedź człowieka. Sam Bóg podjął inicjatywę zbawienia, sprawił, że nadeszło Jego królestwo. Człowiek powinien jedynie w wierze przyjąć tę propozycję, a potem wprowadzić w życie jej wymogi. W tej modlitwie spróbuj stanąć przed Bogiem w postawie dziecka, które ufa bo wie, że jest kochane bezinteresownie.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: "Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?" On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: "Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. (Mt 18, 1-3)

DZIEŃ 5

Kiedy św. Paweł nawrócił się i uwierzył Jezusowi, zrozumiał też, że poznanie Go jest najważniejszą wartością w życiu. Jakie uczucia rodzą się w tobie, czytając to, co napisał św. Paweł ? Czy mógłbyś się pod tym też podpisać ? W tej modlitwie powierz Bogu, te wszystkie sprawy, które są dla ciebie w życiu ważne, które najbardziej zajmują twoje myśli.

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. (Flp 3,7-9)

DZIEŃ 6

Jezus wzywa cię byś zawierzając Mu swoje życie zechciał także iść za Nim, będąc Jego uczniem. Bycie uczniem oznacza przemianę, pozostawienie za sobą starych dróg, starego postępowania. Oznacza całkowite przylgnięcie do Jezusa. W tej modlitwie stań w prawdzie przed Bogiem. Czytając ten fragment, zastanów się czego najbardziej boisz się zostawić, co jest twoją siecią ?

„Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucał sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdziecie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim" (Mt 4,18-20)

DZIEŃ 7

Jeżeli Jezus tak usilnie zachęca cię do nawrócenia to możesz być pewien, że dzięki Niemu i twojej współpracy jest to możliwe. Być może nie dokona się to od razu, w jednym momencie, ale będzie się dokonywało jako proces, w zależności od Twojego zaufania i otwarcia się na wolę Bożą. W tej modlitwie podziękuj Bogu za dar wiary.

Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.(Rz 1,16-17)